Juridische mededeling


JURIDISCHE MEDEDELING BENBO BV

Deze website is eigendom van Benbo Bv.


Deze site beoogt te voldoen aan de wetteksten die de bescherming van de persoonsgegevens van bezoekers van deze website bepalen, namelijk de wet van 30 juli 2018 (wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) en de Europese verordening van 27 april 2016 die van toepassing is sinds 25 mei 2018. De privacy van elke gebruiker die deze site bezoekt, wordt gerespecteerd, de informatie die over hem wordt verzameld, wordt alleen op de juiste manier gebruikt.


Raadpleeg ons​ privacybeleid om uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw Persoonsgegevens te kennen.


​1. Algemeen

Het gebruik van deze site impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen. Deze site is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden besloten door ons digitale marketingbureau, dat zich vervolgens zal inspannen om vóór de data en tijden van de interventie aan gebruikers te communiceren. De site wordt regelmatig bijgewerkt door ons bedrijf en ons bureau The Service Company. Op dezelfde manier kunnen de juridische kennisgevingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.


2. Beschrijving van de geleverde diensten

Het doel van deze site is om informatie te verstrekken over alle aangeboden diensten en opdrachten die worden uitgevoerd door het bedrijf of de natuurlijke persoon die wordt vertegenwoordigd. Deze laatste, evenals ons bureau The Service Company, streven ernaar om op de site informatie zo nauwkeurig mogelijk te verstrekken. Ze kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door zichzelf of door externe partners die deze informatie verstrekken. Alle informatie op deze site wordt ter indicatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de daarin opgenomen informatie niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.


3. Contractuele beperkingen van technische gegevens

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een browser van de laatste generatie bijgewerkt.


​4. Intellectuele eigendom en namaak

Tenzij anders vermeld, bezit Benbo Bv de intellectuele eigendomsrechten of bezit de rechten om alle elementen die toegankelijk zijn op de site te gebruiken, inclusief teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, pictogrammen, geluiden, software. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Benbo Bv. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die het bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en vervolgd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.


5. Beperkingen van aansprakelijkheid

Benbo Bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij de toegang tot deze site, en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of uit het verschijnen van een bug of incompatibiliteit. Zij kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van deze site.


6. Cookies

Naast het verzamelen van persoonsgegevens via een contactformulier of het gebruik van een ander formulier, kunnen sommige gegevens worden opgehaald via cookies die op de website worden geplaatst.

Een cookie is een bestand dat door een site wordt geplaatst in de browser die u gebruikt om op internet te surfen. Het stelt ons in staat om u te herkennen telkens wanneer u de betreffende site bezoekt. Cookies kunnen worden geplaatst door de eigenaar van de website of door externe dienstverleners, afhankelijk van hun doel dat hieronder wordt uitgelegd.

De verschillende cookies die op deze site worden gebruikt

U kunt onze pagina raadplegen met betrekking tot de cookies die op deze site worden gebruikt.


7. Toepasselijk recht

Deze bepalingen worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, het enige toepasselijke recht, in geval van een geschil.

Elk geschil dat niet in der minne kon worden geschikt binnen een termijn van ten hoogste één maand na het ontstaan ervan, deze termijn kan in onderling overleg worden verlengd, kan door de meest zorgvuldige partij worden voorgelegd aan de Franstalige hoven en rechtbanken van het betrokken arrondissement.