Privacybeleid


PRIVACYBELEID BENBO BV

Dit privacybeleid is bedoeld voor elke persoon die contact opneemt met het bedrijf of de natuurlijke persoon wiens commerciële activiteit via deze site wordt blootgesteld.


De verzamelde gegevens zijn beperkt tot de informatie die strikt noodzakelijk is voor de verwerking van uw dossier en worden met het grootste respect behandeld. Wij geven prioriteit aan de opslag en verwerking van uw gegevens met het grootste respect voor de bescherming van de privacy. We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen en deze niet te misbruiken of openbaar te maken en deze met discretie te behandelen.

Wij informeren u over hoe uw gegevens worden gebruikt en hoe u deze kunt verzamelen, omdat uw vertrouwen belangrijk voor ons is. Hieronder vindt u de privacy- en gegevensprivacy- en gegevensprincipes die van kracht zijn op deze site.


​1. Verwerking van persoonsgegevens

​Wij hechten het grootste belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.


De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in de grootste overeenstemming met de wetgeving op dit gebid van kracht is, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Wat is de wettelijke basis voor gegevensverwerking?

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze taken in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag, of voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij als verwerkingsverantwoordelijke zijn onderworpen, of voor de doeleinden van legitieme belangen die door ons als gegevensbeheerder worden nagestreefd. Wanneer u ons machtigt om een taak uit te voeren of ons een specifiek verzoek stuurt, kan de verwerking van uw gegevens ook gebaseerd zijn op uw toestemming.

​Onze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgronden:

a. Verwerking van persoonsgegevens verzameld via onze website:

  • Contactformulier
  • Online betaling (indien effectief)
  • Offerteformulier (indien effectief)
  • Bestelformulier (indien effectief)
  • Formulier voor dienst na verkoop

Rechtsgrond: uw toestemming.

b. Verwerking voor informatiedoeleinden bestemd voor verzoekende partijen en/of hun raadslieden:

  • ​Het verzenden van incidentele e-mails over actuele gebeurtenissen als onderdeel van de doeleinden van ons bedrijf, de aangeboden diensten, een reactie op een verzoek of een aanbieding, het verzenden van een commercieel aanbod ...

Rechtsgrond​: ons gerechtvaardigd belang.


3. Welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt?

​Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
  • Elektronische identificatiegegevens bij het gebruik van de website en online applicaties: IP-adres, cookies, verbindingstijden


​4. Aan wie mogen wij uw persoonsgegevens bekendmaken?

Wij delen uw persoonsgegevens niet, behalve in overeenstemming met wettelijke verplichtingen..


5. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Deze worden bewaard zonder datumlimiet, totdat u verzoekt om verwijdering van deze gegevens of totdat deze niet langer van enig nut zijn voor het hierboven genoemde gebruik.


6. Wat zijn uw rechten?

​In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving hebt u rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

​a. Het recht om uw gegevens in te zien.
Indien u de gegevens die wij over u verwerken wenst te raadplegen, kunt u uw recht op inzage uitoefenen, wij zullen u het meest volledige overzicht van uw gegevens bezorgen.


​b. Het recht op rectificatie van uw gegevens.
Het kan voorkomen dat sommige gegevens die wij over u bewaren niet of niet meer correct zijn. U kunt altijd verzoeken om deze gegevens te rectificeren of aan te vullen.


​c. Het recht om de verwijdering van uw gegevens te vragen.
Als u van mening bent dat een verwerking van bepaalde gegevens ongepast is, kunt u verzoeken dat deze gegevens worden verwijderd door rechtstreeks contact met ons op te nemen via e-mail.


​d. Het recht om bezwaar te maken tegen de automatische verwerking van uw gegevens.
Wij voeren geen gegevensverwerking uit op een volledig geautomatiseerde manier, zonder menselijke tussenkomst.

7. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen of meer informatie verkrijgen?

Zorg ervoor dat u nauwkeurig bent in uw aanvraag, wij zullen in staat zijn om uw aanvraag op een concrete en correcte manier te verwerken.


Wanneer u een recht uitoefent, kunnen we u vragen om uw identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand anders uw rechten namens u uitoefent. Een kopie van de identiteitskaart kan dus gevraagd worden.


Om uw rechten uit te oefenen of meer informatie hierover te verkrijgen, moet u contact opnemen met de controller via de contactgegevens die worden weergegeven op de contactpagina van deze website.