Garantievoorwaarden

 

GARANTIEVOORWAARDEN BENBO BV


Naast verplichtingen van de winkel waar u het apparaat heeft gekocht, biedt Benbo Bv de onderstaande garantie aan op door haar verhandelde apparaten. Door een beroep te doen op deze garantie en/of service van Benbo Bv stemt u in met alle onderstaande voorwaarden.


​1. Garantie

De garantie van Benbo Bv geldt uitsluitend indien alle onderstaande voorwaarden voldaan zijn:


​a. u heeft het apparaat nieuw gekocht; en
​b. het defect is het gevolg van een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout; en
​c. u heeft het defect binnen de garantietermijn aan Benbo Bv gemeld; en
​d. u heeft het aankoopbewijs aan Benbo Bv overgelegd; en
​e. het apparaat is correct onderhouden; en
​f. u heeft er redelijkerwijs alles aan gedaan om na het constateren van het defect verdere schade te voorkomen.

​2. Garantietermijn

Indien u als consument koper het apparaat nieuw van een winkel heeft gekocht, biedt Benbo Bv u hierop standaard 24 maanden garantie te rekenen vanaf de datum van aankoop. Op reparaties buiten de garantietermijn biedt Benbo Bv 3 maanden garantie. Reparatie of vervanging van een apparaat leidt niet tot het opnieuw aanvangen van de garantietermijn.


3. Omvang garantie

Tenzij uitgesloten repareert of vervangt Benbo Bv een defect apparaat onder de garantie en blijven de kosten die Benbo Bv daarvoor moet maken voor haar rekening.

Benbo Bv mag een onderdeel of apparaat voor onderzoek meenemen en/of na vervanging houden.


4. Geen garantie

Onder garantie vallen niet:5. De garantie vervalt indien:6. Niet terecht beroep op garantie

Indien er geen sprake blijkt te zijn van een defect of het defect valt niet onder de garantie, dan zullen de door Benbo Bv gemaakte kosten aan u in rekening worden gebracht tegen de geldende tarieven. De kosten kunnen onder meer bestaan uit voorrijkosten, een vergoeding voor de door de servicetechnicus bestede tijd en de prijs van vervangingsonderdelen.


7. Niet terecht beroep op garantie

Indien binnen de garantietermijn naar de mening van Benbo Bv reparatie van het apparaat redelijkerwijs niet mogelijk is, is Benbo Bv gerechtigd om het apparaat te vervangen door een gelijkwaardig nieuw apparaat of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is om de aankoopprijs aan u te vergoeden. Indien u Btw-plichtig bent, betreft dit de aankoopprijs exclusief Btw.


​8. Overig

Benbo Bv wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van ongelukken en/of schade veroorzaakt aan personen, het toestel, het meubilair en/of het gebouw door een niet conforme installatie of gebruik van het toestel of door normale slijtage van het toestel. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen alleen bevoegd.